Les famílies necessiten en primer lloc informació i orientació: la major part d'elles es troben sovint desorientades per l'estranyesa dels símptomes i la confusió existent entre els criteris propis professionals.


QUE NECESSITEN ELS FAMÍLIES DELS NENS I NENES AMB TEL ?


S


I


Ó


S


QUE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ES DERIVEN DELS NENS I NENES AMB TEL ?Necessiten aprendre a comunicar-se amb uns nens i nenes que no responen de la mateixa manera que els altres i necessiten adquirir destreses per cololaborar amb els programes d'intervenció.

Necessiten suport personal per enfrontar-se a les dificultats dels seus fills i filles i per educar-los adequadament malgrat les seves limitacions.
 1. Promoure, crear, organitzar, patrocinar o potenciar, cas d'existir, centres de diagnosis i avaluació, unitats d'atenció especialitzada, d'atenció precoç, d'assessorament familiar o recolzo ambulatori i centres de logopèdia especial, així com aquells altres serveis que s'aprovin en l'Assemblea General.
 2. Promoure l'adequada escolarització dels nens i nenes amb Trastorns Específics del Llenguatge (TEL - Disfasia).
 3. Impulsar i promoure la presa de consciència i la cololaboració per part de la societat i, especialment, per aquelles persones i entitats, públiques o privades, que les seves activitats tinguin relació amb les finalitats de l'Associació, dels problemes que plantegen els Trastorns Específics del Llenguatge (TEL-Disfasia), tant des del punt de vista de la seva intervenció específica, com a social, educativa i professional, fomentant les accions i mesures que facin mancada pel més adequat tractament i integració social.
 4. Assessorar als pares i mares, professionals i institucions en tot allò que faci referència als Trastorns del Llenguatge i Disfasia.
 5. Promoure les activitats de formació i intercanvi de projectes, experiències i recerques sobre els Trastorns del Llenguatge i Disfasia.
 6. Iniciar, mantenir i desenvolupar contactes amb les entitats, associacions i fundacions nacionals i estrangeres amb finalitats similars a les de ATELCA.
 7. Cololaborar amb Institucions oficials i privades en els estudis i treballs conjunts que afavoreixin el coneixement dels Trastorns Específics del Llenguatge .
 8. Fer cursos, conferències, jornades, congressos, i altres actes d'informació i formació sobre el TEL-Disfasia.
 9. Promoure la incorporació al món laboral de les persones amb TEL-Disfasia.
 10. Promoure la creació de pisos tutelats para persones adultes amb TEL-Disfasia.
 11. Orientar i informar a la societat, en general, i en particular, als associats, familiars i persones interessades sobre les finalitats de ATELCA i les matèries relacionades amb els Trastorns Específics del Llenguatge.
 12. Cooperar amb altres associacions, entitats, fundacions i organismes que responguin a una preocupació similar als interessos de l'Associació.
 13. Organitzar activitats d'esbarjo, oci i oci per a les persones afectades de Trastorns Específics del Llenguatge o per als projectes educatius i de recerca en aquesta matèria i trastorns relacionats.
 14. Promoure l'obtenció de recursos per a beques, ajudes, premis i subvencions, provinents d'organismes tant públics com a privats, per a projectes educatius i de recerca en matèria de Trastorns Específics del Llenguatge.
 15. Promoure cursos de formació, actualització i especialització per als professionals dedicats als trastorns del llenguatge, així com per a associats, familiars i amics en general de les persones afectades per aquesta síndrome.
 16. Defensar els interessos dels associats per a la seva òptima integració a la societat civil.
 17. Qualsevol un altre activitat en benefici del compliment de les finalitats de l'Associació..
N

O


S


TR


I


A


M


©atelca 2017 - atelca@atelca.org